• مساعدة
  • +966593268890
  • info@weghatak.com
  • English

OHLA Miami

Semi-Intensive Program

Semi-Intensive Program (20 lessons/week) – tourist visa Schedule: Mon to Fri – 9am to 12:35pm

OHLA Miami

الـلغه الانجليزيه,مكثفه

الـلغه الانجليزيه,مكثفه 24 درس

OHLA Miami

اللغه الانجليزيه مكثفه جدا

اللغه الانجليزيه مكثفه جدا 28 درس